എസ്‌എസ്‌എല്‍സി‍ പരീക്ഷാഫലം നാളെ

തിരുവനന്തപുരം:2021ലെ എസ്‌എസ്‌എല്‍സി പരീക്ഷാഫലം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവന്‍കുട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇതോടൊപ്പം ടിഎച്ച്‌എസ്‌എല്‍സി, ടിഎച്ച്‌എസ്‌എല്‍സി (ഹിയറിങ് ഇംപേര്‍ഡ്), എസ്‌എസ്‌എല്‍സി (ഹിയറിങ് ഇംപേര്‍ഡ്), എഎച്ച്‌എസ്‌എല്‍സി എന്നീ പരീക്ഷകളുടെ ഫലവും പ്രഖ്യാപിക്കും. https://keralapareekshabhavan.in, https://sslcexam.kerala.gov.in, results.kite.kerala.gov.in:446/sslc/index.html”>www.results.kite.kerala.gov.in, https://results.kerala.nic.in, www.prd.kerala.gov.in, www.sietkerala.gov.in എന്നീ വെബ് സൈറ്റുകളില്‍ എസ്‌എസ്‌എല്‍സി പരീക്ഷാഫലം ലഭിക്കും.

എസ്‌എസ്‌എല്‍സി (എച്ച്‌ഐ) റിസള്‍ട്ട് http://sslchiexam.kerala.gov.in,, റ്റിഎച്ച്‌എസ്‌എല്‍സി (എച്ച്‌ഐ) റിസള്‍ട്ട് http:/thslchiexam.kerala.gov.in, ടിഎച്ച്‌എസ്‌എല്‍സി റിസള്‍ട്ട് http://thslcexam.kerala.gov.in, എഎച്ച്‌എസ്‌എല്‍സി റിസള്‍ട്ട് http://ahslcexam.kerala.gov.in വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പരീക്ഷാഭവന്‍ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *